بزرگراه همت

بزرگراه همت
به کجا چنین شتابانع بهنام | شنبه 5 دی 1388657 بازدید
دسته بندیسایر جاذبه ها
واژه کلیدیبزرگراههمت
ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.