اسحاق خان قرایی

اسحاق خان قرایی
خاندان قرایی از نوادگان اسحاق خان قرایی فاتح شهر تربت حیدریه اند. اسحاق خان قرایی مشهورترین فرد طایفه قرایی اسحاق خان معروف به سردار می باشد. اسحاق خان قرایی تربتی مردی بود از طبقات پایین و در اوایل حال از اواسط الناس ایل قرایی بود كه پدرش در خدمت نجفقلی خان از امرای قراتاتاربه شبانی روزگار می گذراندند و اسحاق خان هم در ایام جوانی آثار رشد از وی بظهور رسید و به خدمتی لایق در حضور امیر منصوب گشت. مؤلف گنج دانش می گوید: اسحاق خان چوپان زاده ای است كه براثر سیاست و ذكاوتی كه داشت توانست در نظر پدر ترقی یافته تا اینكه صد نفر به حوالیش گرد آمده سركرده آن جماعت شود. اسحاق خان در سایه تهور و لیاقت همین پدر بود كه موفّق شد در خدمت نجفقلی خان امیر قراتاتار چنان ارتقاءیابد كه بعد از مدتی جای وی را بگیرد. مؤلفان معاصر اسحاق خان معتقدند كه اسحاق خان در شهریور سنه 1231 ه به قتل رسیده است و در زمان قتل، عمرش از هفتاد متجاوز بوده باید در حدود سالهای 1150 متولد شده باشد. یعنی در زمان حكومت امیر خان قرایی در دولت آباد. به هر حال اسحاق خان پس از قتل نجفقلی خان قراتاتار، دختر وی را به حباله ازدواج خود درآورد و فرزندانی كه از او می آورد برسایرین ترجیح می دهد و پسر بزرگ وی را جانشین و وارث خود مقرّر كرده و بدین ترتیب بسیاری از قبیله به حكومت وی گردن نهادند. مؤلف گنج دانش در مورد چگونگی برآمدن اسحاق خان چنین نوشته است: « وقتی اسحاق خان از امیر خود درخواست كرد كه فرمان دهد كاروانسرایی در تربت حیدریّه به جهت رفاه مسافرین بسازد، نجفقلی خان با مبلغی خطیر او را به خدمت مذكور مأمور ساخت. اسحاق خان به انجام مقصودی كه مدتها در خزانه خاطر داشت پرداخت، رفته رفته كاروانسرا را قلعه ای مربع ساخت ودر ضمن به جلب قلوب و استمالت خاطرها كوشید و اختلاف میان قبیله انداخت به نوعی كه پس از اختتام كارقلعه، نجفقلی خان بدست صاحب منصبان خود عرضه اتلاف گردیده و به اسلاف پیوست. اخلافش نیز سلامت نماندند. این واقعه سبب نزاع میان قبیله قراتاتار و تقویت اسحاق خان گردید و اعدای نجفقلی خان نیز خود را در حمایت وی كشیدند و حسن تدبیر او به جایی رسید كه پسر چوپانی یكی از امرای مقتدر خراسان گشت ودر اوایل حال هواخواهی و اظهار اطاعت پادشاه افغانستان نموده از وی مدد كلّی یافت و با لشكر وی به كابل رفت.» اسحاق خان قرایی و سلطنت قاجاریّه پس از اینكه اسحاق خان قدرت را از نجفقلی خان می گیرد و به مرمّت و بازسازی قلعه تربت حیدریّه كه در اثر تركمن تازیها آسیب فراوانی دیده بود می پردازد و به اعتبار حصار بلندی كه بر حریم شهر احداث می كند نیرو گرفته و در آشفته بازار حكومت فتحعلی شاه كه كشور ما از چند طرف در معرض حملات روسها، تركمنها و ازبكها بود ، وی كه مستظهر به روابط دوستانه اش با امیر كابل بود با روابط دوستانه و حمایتی كه به موقع از آقا محمد خان قاجار كرده بود هنگامیكه خود را قدرتمند و حكومت مركزی را ضعیف می بیند به همراهی دیگر خوانین خراسان درمقابل دربار قاجاریّه به مقاومت برمی خیزد. 00
ایمان مولویان | يكشنبه 15 شهريور 1388
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیاسحاقخانقرایی
ایمان مولویان مولويانعضویت از يكشنبه 15 شهريور 1388