سنگ خام عقیق

سنگ خام عقیق
سنگ خام عقیق که قابلیت جلای بالا و رنگ پذیری بالا میباشد از عقیق بالا بصورت صاف وبصورت لکه های شجری در حدود ۱تن موجود میباشد این عقیق ها از معادن بایگ تربت حیدریه می باشندایمان مولویان | يكشنبه 15 شهريور 1388
واژه کلیدیسنگخامعقیق
ایمان مولویان مولويانهموند از يكشنبه 15 شهريور 1388