کپر kapar - فین هرمزگانعبدل شعبانیعبدل شعبانیکپر kapar - فین هرمزگانکپر خانه مردم قدیم بوده و هنوز هم در مناطقی منازل کپری وجود دارد و از آن استفاده میکنند
کپرهبهروز سنگانیبهروز سنگانیکپرهخرابه های یک کپره نیمه مدرن در مسیر بندرعباس - بندر لنگه
2 نتیجه