کجورسید امیر علی قوامیکجورروستای کجور در جاده چالوس بعد از مرزن اباد جاده ای منشعب میگردد که در 65 کیلومتری این جاده واقع گردیده است
1 نتیجه