چالشتر 2یوسف روحییوسف روحیچالشتر 2نمایی دیگر از قلعه
 قلعه چالشتر3یوسف روحییوسف روحی قلعه چالشتر3نمای قلعه چالشتر از داخل موزه آن
قلعه چالشتر4یوسف روحییوسف روحیقلعه چالشتر4درب ورودی قلعه
4 Rows,