روستای پلامبابک قیامی میرحسینیبابک قیامی میرحسینیروستای پلاماین روستای زیبا در 22 کیلومتری شهر رحیم آباد و در ساحل غربی رودخانه پلورود و یک کیلومتری جاده رحیم آباد به اشکور و در ارتفاع 750 متری در میان جنگل انب...
1 نتیجه