پروانهنجمه فرشینجمه فرشیپروانهخوب شد! خوب شد ای شمع، که پروانه نداری که غم سوختنش مایه ی آزار تو می شد! سیمین بهبهانی
پروانه در پناه آفتاباحسان شاهوردی پروانه در پناه آفتابپروانه در پناه گل آفتابگردان
پروانه‌ای در شببابک گنجی‌زاده طاریبابک گنجی‌زاده طاریپروانه‌ای در شبپروانه‌ای در شب (اطراف كرج)
پروانهاحسان شاهوردی پروانهپروانه ای زیبا در طبیعت با صفای تفرش
4 Rows,