خانه مخروبهمجید حیدریمجید حیدریخانه مخروبهخانه روستایی كه به علت عدم استفاده (مهاجرت به شهرها) به این شكل در امده
1 نتیجه