آرامگاه یعقوب لیث صفاریبابک گنجی‌زاده طاریبابک گنجی‌زاده طاریآرامگاه یعقوب لیث صفاریاستان خوزستان استان خوزستان با مساحت ۶۴۲۳۶ کیلومتر مربع در جنوب‌باختری ایران قرار دارد. این استان از شمال به استان لرستان، از شمال‌خاوری به استان ا...
1 Rows,