آتشكده كاریانهادی کراییهادی کراییآتشكده كاریانکاریان : نام دیگر آن آتشکده آذرفرنبغ یا آذر خورداد است که در معنی می شود آتش فره ایزدی . مکان آن در شهر فیروز آباد یا اردشیر خره یا اردشیر خوره در صد ...
1 نتیجه