شهر قمصرسعید موحدیسعید موحدیشهر قمصرباغ شهر قمصر شهری است كه همچون ستاره ای در دامان كوههای بخش مركزی ایران نور افشانی می كند. كوهستان های پیرامون این شهر مانند حصاری برگرد شهر حلقه زد...
روستای مازگاننجمه فرشینجمه فرشیروستای مازگانروستای مازگان روستایی بكر و پاك
2 نتیجه