قلعه طبرکزهرا رشیدی قلعه طبرک. این بارو و حصار شهر آثار بر جای مانده از دوران خلفای عباسی و مهم ‌ترین آثار اسلامی ری است که شامل یک رشته دیوار های خشتی و سنگی است . داخل حصار بقای...
قلعه طبرکزهرا رشیدی قلعه طبرکقلعه ای است به ری . (منتهی الارب ) . دژی است بر فراز کوهی خرد نزدیک شهر ری بر جانب راست رونده بخراسان که از جانب چپ وی کوه بزرگ ری واقع است . این دژ ب...
2 Rows,