زندگی در شرایط سختمجید حیدریمجید حیدریزندگی در شرایط سختاین درخت انجیر كوهی خود را با این شرایط وفق داده و در حال زندگی است
1 نتیجه