طاقدیس سمندسمیرا  شهریاری گرائیسمیرا شهریاری گرائیطاقدیس سمندتپه ماهورهای سازند گورپی
سمندرمجید حیدریمجید حیدریسمندراین جانور دوزیست یكی از جانورانی است كه در اطراف آبشار شوی زندگی می كند
2 نتیجه