روستای سلوشیوسف روحییوسف روحیروستای سلوشروستای سلوش دراستان گیلان و در شهر لنگرود واقع گردیده است مسیر : لنگرود -کومله - سلوش - حدودا 5کیلومتر
1 Rows,