سفیدرودیوسف روحییوسف روحیسفیدرودسفید رود حوالی شهر رودبار
سفیدرودمجید حیدریمجید حیدریسفیدرودعكس هوایی از رودخانه سفیدرود در نزویكی رودبار
2 نتیجه