غروب و دلتنگیبابک گنجی‌زاده طاریبابک گنجی‌زاده طاریغروب و دلتنگیغروب و دلتنگی (جاده نطنز به سمت اصفهان) بابك گنجی‌زاده طاری شهریور 1386
1 Rows,