درخت توتسید احمد نحویسید احمد نحویدرخت توتیک درخت توت تنها و تنومند که سایه اش بر زمین خدا گسترده شده. و مردمانی که از آن بهره مند می شوند.
1 نتیجه