تاج یخیسعید موحدی سعید موحدی تاج یخیاین عکس را در زمستان 82 در یکی از دره های روستای سانیج تفت که چشمه های آن در زمستان بصورت جویبار و آبشار یخی در می آید گرفتم
1 Rows,