بندرصیادیعبدل شعبانیعبدل شعبانیبندرصیادیبندربستانه واقع شده در 5 کیلومتری جنوب شهرستان پارسیان غربی ترین شهرستان استان هرمزگان
1 Rows,