اشکوراتسید امیر علی قوامیاشکوراتاین روستا در منطقه رحیم اباد رودسر واقع گردیده است
2 Rows,