شهرستان روانسر در دوره آشور یکی از پایگاه های این دولت بین النهرینی بودهخالد محمدی شهرستان روانسر در دوره آشور یکی از پایگاه های این دولت بین النهرینی بودهشهرستان روانسر بعنوان دروازه اورامانات در دوره آشور یکی از پایگاه های این دولت بین النهرینی بوده که به آن نیکور می گفتند و کارگزاران دولت آشور خراج جمع آوری شده از منطقه را به دولت آشور می فرستادند.
غروب جزیره آشورادهحسن  گنجیحسن گنجیغروب جزیره آشورادهغروب جزیره آشوراده بندر ترکمن
 لحظه ی آشنا نجمه فرشینجمه فرشی لحظه ی آشنا ایا تو را پاسخی هست ؟ ابر است و باران و باران پایان خواب زمستانی باغ آغاز بیداری جویباران سالی چه دشوار سالی بر تو گذشت و توخاموش از هیچ آ...
نام آشناسعید موحدی سعید موحدی نام آشناسی وسه پل در بعد از ظهر بهاری عكس 23 فروردین
آشپزخانهمجید حیدریمجید حیدریآشپزخانهآشپزخانه ( از نوع روستایی)
مجله هنر آشپزیم. احمدی مجله هنر آشپزیماهنامه هنر آشپزی(www.ashpaz.org)، با بیش از 4 سال انتشار مداوم غذا را از زوایای مختلف برای مخاطبان گوناگون از جمله سالمندان، كودكان و بیماران مورد تو...
6 Rows,