آرامگاه بابا عبدالله طاری بابک گنجی‌زاده طاریبابک گنجی‌زاده طاریآرامگاه بابا عبدالله طاری در روستای اجدادی‌‌ام آرامگاهی با صفا قرار دارد كه به امام‌زاده عبدالله معروف است. بابا عبدالله بنا بر روایات، از خانواده ای ثروتمند بوده كه از دیار...
1 Rows,