درخت انجیر معابدهادی کراییهادی کراییدرخت انجیر معابددرخت انجیر معابد، از رستنی های شگفت انگیز مناطق حاره بویژه جزایر خلیج فارس درخت همیشه سبزلورمعروف به انجیر معابد است كه تاجی بسیار بزرگ با ریشه های ه...
1 Rows,