عباس باقریعضویت از شنبه 23 خرداد 1394شاغل در صنایع نفت و گاز با سمت مدیر اجرایی برق و ابزاردقیق .متاهل و داری دو فرزند هستم.