امیر شفیعی عضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389دكتری دامپزشكی مسلط به زبان انگلیسی شاعر مطالعه در باستان شناسی