علی قاسمی عضویت از جمعه 4 مرداد 1392دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری