عباس مطلق حق نگهدارعضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389با سلام اینجانب سزپزست و مسئول تیم غواصی پاسداران خلیج فارس حاضز به همكاری در زمینه تحقیق در مورد جزایر ایرانی خلیج فارس