کریم میرزاییان هموند از پنجشنبه 23 ارديبهشت 1389سلام بر شما