سهیل حبیب زادههموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389محقق صنایع نفت، گاز و پتروشیمی معاونت تحقیقات و فن آوری شرکت توسعه صنایع نفت و گاز