مرتضی عینی عضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389من 61 ساله هستم و كوهنورد، طبیعت گرد و اهل سفر هستم و به تاریخ ایران و جهان علاقمندمم ضمنا"متون فرهنگی و اجتمایی را مطالعه میكنم،و حدود 30 سال است كه هر هفته كوهنوردی میكنم و امیدوارم كه بتوانم اینكار را حاقل تا 20 سال دیگر ادامه دهم چرا كه باعث نشاط و سرزندگی میشود.