عباس خورشیدی پاجیهموند از يكشنبه 12 ارديبهشت 1389
روستای پاجی و میاناروستاهای پاجی و میانا که بعلت بهم پیوسته شدن به اختصار توسط مردم محلی پاجمیانا خوانده شده و توسط بازدیدکنندگان ناآشنا بعنوان یک روستا شناخته میشود در ...13 سال پیش
1 نتیجه