عباس خورشیدی پاجیعضویت از يكشنبه 12 ارديبهشت 1389
00
روستای پاجی و میاناروستاهای پاجی و میانا که بعلت بهم پیوسته شدن به اختصار توسط مردم محلی پاجمیانا خوانده شده و توسط بازدیدکنندگان ناآشنا بعنوان یک روستا شناخته میشود در ...11 سال پیش
1 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 1518روستایپاجیمیانا