سعید افشاری سعید افشاری هموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389