برای دیدن برندگان به صفحه جشنواره های نمای ایران مراجعه فرمایید
• جشنواره فیلم کوتاه؛ زادگاه
• اطلاعات بیشتر