نتایج مسابقه عکاسی نگاهی با پنجرهاعلام نتیجه مسابقه: ۱۶ خردادماه ۱۳۹۹
- صفحه مسابقه عکاسی

نگاهجواد رضاییبازی در خانهفاطمه جداریسمت خداعلیرضا آسیابانکرونا و اهالی ماسولهمحمد مشاوریروزهای کروناماردین احمدیاشکها و امیدهاعمار کیوانیتنت به ناز طبیبان نیازمند مبادعباس رحمانیبه امید روزهای بهترهادی برومندنژادتجربه‌ی سیل در روزهای کروناییهادی دهقان پورروزهای قرنطینهابراهیم علی پوربهار با بوی خزانسپیده بازقندیاغماض انتظارزهرا جعفریرهایینازیلا محمودیانحسرتامیر نیرومندحسرتمحمد عطایی محمدیکودکی در قرنطینهتهمینه رحمانیروزنه ی امیدسیده طاهره موسوی بورانگاهی با پنجرهمعصومه ایده لوییدر پس آرامش قرنطینه...!امیرحسین ساجدیانبرگ و بومسمیه استکیروزای بهتر خواهد آمدسید علی رضویانشهر در حسرت نگاه نابسمانه زارعیآواز خانهسمیرا قاسمیشب قدر (موبایلی)آزاده خرمیقصیده ی بنفشمهنوش محبیپنجرهفاطمه غلاميخوش به حال پرندهآیدا جعفریرنج،رنگاسماعیل طحانآیینه تنهاییعابد میرمعصومیinside out...ساره مقامیمهمان پنجرهمرضیه حیدریبهارسمیرا مقامیامید به فردافائزه چاوشیمحیط را از پشت حصارها تماشا میکند به امید آیندهماندانا آل ابراهیمپنجره به توان دوساره پیکریرو به روی شادیمحمد رضا بهشتی زادهقرنطینگیعلی مقامیآخرین امیدمحمد سرخابیبهار ِ گم‌شدههادی پناهیفاصلهریحانه بورقانی