تهران ـ پارک طالقانی

تهران ـ پارک طالقانی
پارک طالقانی در حاشیه بزرگراه حقانی و در کنار ایستگاه مترو میرداماد در این فصل چشمان هر بیننده ای را به تماشا وامیدارد.مسعود | يكشنبه 4 آذر 1386
نمای ایران تصویر زیبایی است. خسته نباشیديكشنبه 4 آذر 1386 | 14 سال پیش
رضا عکس زیباییست. درود بر شمايكشنبه 4 آذر 1386 | 14 سال پیش
مسعود مومن زاده نائینیهموند از يكشنبه 22 مهر 1386