دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه
این دریاچه دومین دریاچه جهان از نظر شوری آب است. نام باستانی آن چیچست می باد .علت تشکیل دریاچه شکستگی بخش هایی از سنگ کره است.کیان | شنبه 28 آذر 1394
واژه کلیدیدریاچهارومیه
کیان ژالههموند از پنجشنبه 26 آذر 1394