دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه
کیان ژالهشنبه 28 آذر 1394 | 7 سال پیشاین دریاچه دومین دریاچه جهان از نظر شوری آب است. نام باستانی آن چیچست می باد .علت تشکیل دریاچه شکستگی بخش هایی از سنگ کره است.دسته بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هاآذربایجان غربیواژه کلیدیدریاچهارومیه1194 بازدید