گلپایگان . پل تاریخی قاضی زاهد

  • گلپایگان . پل تاریخی قاضی زاهد
  • گلپایگان . پل تاریخی قاضی زاهد
سید محمد حسین ماهریسه‌شنبه 22 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیشدر شمال شهر گلپایگان ، رودخانه فصلی و خشکی به نام های لعل بار و انار بـار وجود دارد که بر روی آن پل تاریخی از آجر با پایه های سنگی و طـاق های آجری ازدوران قاجاریـه و شاید قبل از آن ایجاد گردیده است که دارای سه دهانه می باشد که دهانه وسطی ارتفاع و عرض بیشتری دارد. مورخین اصل بنای این سازه تاریخی را به دوره (سلجوقی-تیموری) نسبت داده اند. این پل تاریخی ، هنوز هم به عنوان مهمترین محور ورودی شهر مورد استفاده قرار می گیرد. vardpatekan.orgدسته‌بندیبندها و پل‌های تاریخیاصفهانکلید‌واژهگلپایگانقاضیزاهدرودخانهاناربارلعلطاقآجری1904 بازدید