یکی از صید گاههای پره (سنتی)

یکی از صید گاههای پره (سنتی)
حسن گنجیيكشنبه 23 آذر 1393 | 9 سال پیشیکی از صید گاههای پره (سنتی) چپاقلی بندرنرکمن که در آن صیادان به شیوه تمام سنتی به کار صید میپردازند مشقت فراوان صیاد و کام شیرین واسطه ها و شیلاتدسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هاگلستانکلید‌واژهصیددریا1017 بازدید