برج قابوس گنبد کاووس

برج قابوس گنبد کاووس
حسن گنجیشنبه 3 آبان 1393 | 9 سال پیشمیل گنبد یا برج قابوس گنبد ، بزرگترین برج آجری دنیادسته‌بندیدژها ، قلعه‌ها ، برج و مناره‌هاگلستانکلید‌واژهبرجقابوسگنبدکاووس1162 بازدید