سنگ اوغلان قزروستای خساره

سنگ اوغلان قزروستای خساره
عکس مربوط است به سنگ معروف به "اوغلان قر""دختر و پسر" که در بالای کوه قرار دارد که سنگ سمت راست متعلق به دختر وسنگ سمت چپ متعلق به پسر است.که از زمان قدیم به این نام نامیده شده استمجتبی صفری | جمعه 31 خرداد 1392
مجتبی صفری هموند از جمعه 31 خرداد 1392