سنگ های قیمتی-قلعه گال-جوشین(ژاسپر)

سنگ های قیمتی-قلعه گال-جوشین(ژاسپر)
شهرت گوزلی جمعه 31 خرداد 1392 | 10 سال پیش1-نام منطقه: قلعه گال جوشین -2 موقعیت: مرکز نقشه 1:100000 سیه رود 3 -نوع ماده معدنی: جاسپرهای الوان -4سنگ میزبان: رسوبات آبرفتی بستر رودخانه -5راههای دسترسی: تبریز - ورزقان – گال-جوشین -6 توصیف زمین شناسی: این محدوده تقریباً در مرکز نقشه 1:100000 سیه رود واقع شده است. لیتولوژی عمده این منطقه شامل ولکانیکهای ائوسن، کواترنر و واحدهای رسوبی پالئوسن می باشد. واحدهای ولکانیکی این منطقه نیز همانند سایر نقاط آذربایجان در اثر نفوذ سیالات گرمابی مرتبط با فاز پیرنه، دگرسان شده اند. گفتنی است، در داخل سنگهای ولکانیکی و پهنه های دگرسانی که عمدتاً در حد آرژیلیک و بعضاً آلونیت می باشند، رگه های سیلیسی و زونهای جاسپری متعددی شکل گرفته است. جاسپرها از خانواده سیلیس بوده که بدلیل سختی بالا و متراکم بودن اگر بصورت اولیه و برجا باشند، شکستن و جدا کردن آنها سخت می باشد اما جاسپرهای این منطقه تحت تأثیر فرایندهای فرسایش از محل اصلی پیدایش خود جدا شده و در بستر رودخانه گال جوشین چای پراکنده گشته اند. حمل و نقل جاسپرها در داخل رودخانه ضمن اینکه ناخالصی آنها را که عمدتاً تکه هایی از سنگهای میزبان بوده از بین برده و سبب شده که این جاسپرها بصورت گردشده در آیند. از ویژگیهای جاسپرهای این منطقه تنوع رنگی آنها می باشد، بطوریکه غالباً به رنگهای قرمز، قهوه ای، خاکستری، سفید و... مشاهده می شوند. همچنین گسترش و پراکنده شدن این جاسپرها در داخل رسوبات آبرفتی بستر رودخانه گال جوشین چای ( Qal )، این امکان را فراهم آورده که برداشت آنها به سهولت انجام پذیرد. بنظر میرسد جاسپرها در کل مسیر رودخانه گال جوشین چای گسترش یافته باشند، اما محدوده اصلی گسترش آنها در کف رودخانه و در نزدیکی منشأ قابل توجه بوده و در ابعادی تقریباً بطول 3 کیلومتر، عرض 50 متر و ضخامت 2 متر می باشد. از جاسپرهای با تنوع رنگی مختلف این منطقه، چندین نمونه مورد فرآوری قرار گرفته که نشان داده شده است دسته‌بندیدژها ، قلعه‌ها ، برج و مناره‌هاآذربایجان شرقیکلید‌واژهسنگهایقیمتیقلعهگالجوشینژاسپر1414 بازدید