قبرستان قدیمی (شاید باستانی)

قبرستان قدیمی (شاید باستانی)
جمال زعیمی یزدیشنبه 3 تير 1391 | 11 سال پیشزمانیکه از شهر ارومیه به سمت پادگانی متعلق به سپاه در کنار دریاچه ارومیه میرفتم سنگهای قبر قدیمی توجه ام را جلب کرد.تنها فرصت کردم فرصتی را برای عکاسی از این مکان اختصاص بدهم . وجود سنگ قبرهایی که بر روی انها اشکالی مانند شانه و چیزی شبیه دکمه و... بجای هرکونه نوشته ای احتمال باستانی بودن این قبرستان را برایم زیاد کرد ولی با توجه به اینکه هیچ اطلاعات مستندی در این باره ندارم از تمامی دوستان و بازدید کنندگان خواهش میکنم اطلاعات خود را منعکس نمایند.دسته‌بندیآرامگاه‌هاآذربایجان غربیکلید‌واژهقبرستانقدیمیشایدباستانی1167 بازدید