مقبره جاماسب حکیم

مقبره جاماسب حکیم
مقبره جاماسب حکیم متعلق به 4000 سال قبل می باشد .برطبق اسناد ومدارک وی اولین پزشک وحکیم ایرانی بوده است . این آرامگاه هم اکنون درنزدیکی روستای جامه بزرگی بخش خفر استان فارس قراردارد. محمدنجاتی جزه | جمعه 25 فروردين 13911262 بازدید
محمدنجاتی جزه هموند از دوشنبه 7 فروردين 1391کارشناس سنجش وارزشیابی اداره آموزش وپرورش خفر