غارهای رباط علیا

غارهای رباط علیا
عبدالله امیدی شنبه 6 آذر 1389 | 12 سال پیشکشف کهن ترین آثار بجا مانده ازبشر دریکی از غارهای رباط علیا کشف فنجان نماهایی cup marksاز ادوارکهن در ادامه ی پژوهش برروی سنگ نگاره های تیمره درغارها، دره ها وکوه های این دیار، این بار دریکی از غارها موفق به کشف نمونه های متعددی از فنجان نماه هاcup marks با کارکرد های جالب شدیم که در نوع خود بی نظیر می باشند. . یک نمونه از فنجان نماها که کاربری دوگانه ای پشت سر گذاشته است ، نگهداری آب و سپس بعد ازگذشت ایام کهن روغن به عنوان پی سوز که دوده های درون آن قابل مشاهده اند. غاررباط علیا: این غار در ارتفاعات کوهی واقع شده که برای رسیدن به آن باید مسافتی طولانی را طی کرد. ورودی غار از چندمتری هم قابل دیدن نیست و برای ورود به آن، وجود یک راهنما ضروری است. یک سری فنجان نما که ابزارهای جمع آوری و نگهداری آب در درون غار بوده اند که به وسیله شیارهایی باریک به هم مرتبط شده اند تا سر ریز آب به دیگری انتقال یابد. این غار در سقف خود یک حفره بزرگ دارد که گویی آمد و شدهای اولیه از آن صورت می گرفته و بعدها انسان های دیگر که در آن ساکن شده اند در ورودی سینه خیز رویی را برای ورود و خروج به آن ایجاد کرده اند. دیواره های درون غار که به علت آتش و دود فراوان طی دوران طولانی چون قیر سیاه شده است. این غار از دو فضای جدای از هم تشکیل شده که اندازه هرکدام از دهلیز ها تقریباً به بیش از یک صد و پنجاه متر مربع می رسد. تمام کف غار حفاری شده و عمق لایه خاکسترهای موجود در بعضی نقاط کف غار به بیش از پنجاه سانتیمتر می رسد که نشان از زیستگاه کهن این غار دارد. جناب آقای مهندس تقی قاسمی یکی از دوستداران میراث تاریخی و راهنمای ما در بررسی و کشف فنجان نماها درغار. در کنار خاک و خاکسترهای حفاری شده آثاری از استخوان هایی که شناسایی آنها مشکل است به چشم می خورد و از همه جالب تر وجود فنجان نماهای متعدد در دیواره های پایینی دهلیزهای شماره یک و دو غار است که کمتر کسی تا کنون به آنها توجه داشته است. تعداد این فنجان نماها بیش از ده مورد است که عمق آنها بین پانزده تا ده سانتیمترمتفاوت است. قطر آنها نیز بین هشت تا پنج سانتیمتر متغیر است که بعضی از آنها بوسیله شیارهایی باریک به یک دیگر مرتبط شده اند. نگارنده در کنار دوست خوبم جناب آقای مهندس تقی قاسمی، راهنما و بلد غار در ورودی غار رباط علیا از توابع خمین کاربری آنها: کاربری آنها در این غار جمع آوری و نگهداری آب بوده است. در نقاطی که از سقف غار آب های ناشی تعرق یا نشت آب باران وجود داشته، این گودی ها ایجاد شده اند تا آن قطرات دراین گودی ها جمع شوند و در مواقع نیاز از آنها استفاده کنند، از طرف دیگر چون هنوز صنعت سفال سازی وجود نداشته آنها از بهترین ابزارهای نگهداری مایعات در آن ادوار نیزبوده اند. که بعدها توسط دیگرساکنینی که موفق به کشف آتش و روغن های گیاهی یا حیوانی شده اند به عنوان پی سوز از آنها بهره گرفته شده است، آثار سیاهی و دوده های ناشی از سوخت روغن درون بعضی از آنها هم اکنون نیزقابل مشاهده است و کلیه سطوح داخلی غار نیز از دوده های غلیظ پوشیده شده و دربعضی نقاط به رنگ قیر است. در ارتفاع کوه جلو در ورودی غار و یکی از زیستگاه کهن ایران (رباط علیا) این غار از زیست های کهن این منطقه می باشد که برای کشف اسرار نامکشوف آن نیاز به مطالعه و بررسیهای عمیق دارد. لازم به ذکر است که تاریخ سکونت در این غار با توجه به وجود فنجان نماها حداقل به قبل ازهزاره ی پنجم ق.م می رسد. امید است قبل ازآن که فضای داخل غار بیش از این توسط غارتگران میراث گذشته مخدوش و نابود شود، مطالعات توسط متخصصین امر صورت پذیرد. درپایان جای دارد از زحمات دوستان خوبم ، آقایان مهندس تقی قاسمی و نقی قاسمی راهنمایان نگارنده تقدیر و تشکر داشته باشم :محمد ناصری فرد شایسته است از استاد محمد ناصری فرد به خاطر توجه شان به روستای رباط علیا و مجوز برداشت از اثارشان جهت استفاده در وب سایت روستا تشکر ویژه کنم : عبدالله امیدی دسته بندیشهرها و روستاهای تاریخیمرکزیواژه کلیدیغارهایرباطعلیا1285 بازدید