سرچشمه آبشارهای افجه

سرچشمه آبشارهای افجه
ع بهنام راديكشنبه 26 ارديبهشت 1389 | 13 سال پیشبا دو و نیم ساعت پیاده روی سبک از افجه یک روز اردیبهشتی رو در کنار این آبشارهای زیبا و برف های دون دون شده بگذرانید.چنانچه تمایل به میل "برف شیره"(شیره به گویش خراسانی دوشاب انگور است.) هستید شیره فراموشتان نشود.دسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاکلید‌واژهسرچشمهآبشارهایافجه913 بازدید