ناق زرده - دورو به چمن

ناق زرده - دورو به چمن
این كوهستان كه ادامه رشته كوه های ایران مركزی است در جنوب شرقی اردستان و سرچشمه رودخانه فصلی كرداس است و در جنوب دهستان گنیان قرار گرفته است barzin | شنبه 18 مهر 1388881 بازدید
واژه کلیدیناقزردهدوروچمن
barzin هموند از شنبه 18 مهر 1388