ناق زرده - دورو به چمن

ناق زرده - دورو به چمن
barzin شنبه 18 مهر 1388 | 13 سال پیشاین كوهستان كه ادامه رشته كوه های ایران مركزی است در جنوب شرقی اردستان و سرچشمه رودخانه فصلی كرداس است و در جنوب دهستان گنیان قرار گرفته است دسته بندیکوه‌ها و قله‌هااصفهانواژه کلیدیناقزردهدوروچمن974 بازدید