آثار باستانی شهرستان کاشمر

آثار باستانی شهرستان کاشمر
محمد حسین ضیاءسه‌شنبه 18 تير 1387 | 15 سال پیشمجموعه تصاویری از آثار باستانی موجود در شهر کاشمر، شامل: بادگیر، یخدان و ... دسته‌بندیدژها ، قلعه‌ها ، برج و مناره‌هاخراسان رضویکلید‌واژهآثارباستانیشهرستانکاشمر1250 بازدید