اسحاق خان قراییایمان مولویان مولوياناسحاق خان قرایی خاندان قرایی از نوادگان اسحاق خان قرایی فاتح شهر تربت حیدریه اند. اسحاق خان قرایی مشهورترین فرد طایفه قرایی اسحاق خان معروف به سردار می باشد. اسحاق...
1 Rows,