نقش بزکوهی در ایران باستان، نماد آب خواهی، زایندگی، باروری و محافظت. محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردنقش بزکوهی در ایران باستان، نماد آب خواهی، زایندگی، باروری و محافظت. بیش از 90 در صد نقوش سنگ نگاره های ایران بزكوهی است و این نشان از تقدس این نماد در باور های ایرانیان باستان دارد.
از جونم چی می خواهید؟!ع بهنام رادع بهنام راداز جونم چی می خواهید؟!بگذار زندگی کنم.در تاریخ 25/2/88 متآثر شدم.
2 نتیجه